Bookmark and Share Add to Favorites

ชญตว์ พรภัทรกานต์

ชญตว์  พรภัทรกานต์ (อ.โดม)

CHAYOT PORNPATTARAKARN

Business and Management Trainer / Lecturer 
นักฝึกอบรม ผู้บรรยาย ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ